اطلاعیه های سهام

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت ساير اطلاعات بااهميت - ثبت شرکت جدید- 1402/10/17
2 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 1402/10/05
3 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1402/09/18
4 خزر فنرسازی زر اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/03 1402/09/11
5 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1402/09/08
6 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 1402/09/07
7 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/07/30(اصلاحیه) 1402/09/05
8 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (اصلاحیه) 1402/09/01
9 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) 1402/09/01
10 خزر فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1402/08/29
11 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31(حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان 1402/08/28
12 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31(حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان 1402/08/28
13 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده 1402/08/23
14 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 1402/08/07
15 خزر فنرسازی زر توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات 1402/08/01
16 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه) 1402/08/01
17 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) 1402/07/30
18 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (اصلاحیه) 1402/07/29
19 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29 1402/07/29
20 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره 1402/07/19
21 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ محصولات در قالب الحاقیه با شرکت هم گروه- گروه ب 1402/07/09
22 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ فروش محصولات در قالب الحاقیه- گروه ب 1402/07/09
23 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 1402/07/05
24 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31 1402/06/07
25 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1402/05/19
26 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31(اصلاحیه) 1402/05/19
27 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - قرارداد با شرکت خارج از گروه سایپا- گروه ب 1402/05/18
28 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1402/05/18
29 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 1402/05/04
30 خزر فنر سازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/04/31
31 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 1402/04/31
32 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1402/04/29
33 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(اصلاحیه) 1402/04/28
34 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/19
35 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/18
36 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحویل زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/17
37 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1402/04/06
38 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/06
39 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1402/03/31 1402/04/06
40 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1402/04/04
41 خزر فنرسازی زر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1402/04/03
42 خزر فنرسازی زر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 1402/04/03
43 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره سال 1401 (اصلاحیه) 1402/04/01
44 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) 1402/03/23
45 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/03/22
46 خزر فنرسازی زر تغییر نشانی 1402/03/21
47 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
48 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
49 خزر فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی در تاریخ 1401/12/29 1402/03/21
50 خزر فنرسازی زر زمان بندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
51 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 (اصلاحیه) 1402/03/20
52 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی شرکت فنرسازی زر گلپایگان منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) 1402/03/16
53 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص صورتهای مالی منتشر شده 1402/03/10
54 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت (انعقاد قرارداد مهم) 1402/03/07
55 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهیانه دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 1402/03/07
56 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فنرسازی زر سیستان (حسابرسی شده) 1402/03/06
57 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) 1402/02/30
58 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ا ماهه منتهی به 1402/01/31 1402/02/25
59 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره (اصلاحیه) 1402/02/12
60 خزر فنرسازی زر درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 1402/02/12
61 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه فروردین 1402 1402/02/09
62 خزر فنرسازی زر اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1402/01/30
63 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره 1402/01/30
64 خزر فنرسازی زر ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1402/01/28
65 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/12/28
66 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 1401/12/28
67 خزر فنرسازی زر دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات 1401/12/23
68 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - اخذ سند مالکیت شرکت فنرسازی زر سیستان 1401/12/23
69 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/12/21
70 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1401/12/14
71 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 1401/12/07
72 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/03
73 خزر فنرسازی زر مدارک و مستندات افزایش سرمایه 1401/12/02
74 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/11/19
75 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/11/12
76 خزر فنرسازی زر انعقاد قرارداد مهم - گروه الف 1401/11/12
77 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1401/11/09
78 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه) 1401/11/09
79 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر (اصلاحیه) 1401/11/09
80 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/11/09
81 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/10/30 1401/11/05
82 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر (اصلاحیه) 1401/11/05
83 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/11/05
84 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/10/29
85 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30(اصلاحیه) 1401/10/29
86 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) 1401/10/29
87 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 1401/10/28
88 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/10/27
89 خزر فنرسازی زر تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف(اصلاحیه) 1401/10/18
90 خزر فنرسازی زر تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف 1401/10/14
91 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 1401/10/07
92 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - معامله با شرکت همگروه- گروه ب 1401/09/26
93 خزر فنرسازی زر انعقاد قرارداد مهم - گروه الف 1401/09/23
94 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - اخذ نشان دانش بنیان- گروه ب 1401/09/23
95 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت - (افشای اطلاعات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب ) منتهی به سال مالی 1401/12/29 1401/09/13
96 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/09/08
97 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/08/30 1401/09/05
98 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان 1401/08/24
99 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/08/24
100 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/23
101 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان 1401/08/23
102 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/22
103 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 1401/08/07
104 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1401/08/07
105 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/30
106 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 (اصلاحیه) 1401/07/27
107 خزر فنرسازی زر اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 1401/07/16
108 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 1401/07/09
109 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 1401/06/07
110 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب هیئت مدیره /مدیرعامل 1401/06/03
111 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه) 1401/05/26
112 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/05/10
113 خزر فنرسازی زر اطلاعیه و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) (اطلاعیه) 1401/05/09
114 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1401/05/09
115 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 (اطلاعیه) 1401/04/28
116 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/04/25
117 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه ، سال مالی 1400 1401/04/22
118 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 1401/04/12
119 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) 1401/03/18
120 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/18
121 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
122 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
123 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت -(انعقاد قرارداد مهم -گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1401/03/16
124 خزر شرکت فنرسازی زر زمانبدی پرداخت سود دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
125 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) 1401/03/12
126 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت زر گلپایگان) 1401/03/11
127 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1400/12/29 1401/03/10
128 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیتهای ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1401/02/31 1401/03/08
129 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابری و واحد حسابرسی داخلی 1401/03/08
130 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/02/31
131 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/02/28
132 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 1401/02/07
133 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (اصلاحیه) 1401/01/29
134 خزر شرکت فنر سازی زر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 12ماه منتهی به 1401/12/29 1401/01/22
135 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماههانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/27
136 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/26
137 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/25
138 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/25
139 خزر شرکت فنر سازی زر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
140 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/03
141 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1400/11/19
142 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/11/14
143 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1400/11/13
144 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات بااهميت - (سایر اطلاعات با اهميت - انتقال سند مالکیت زمین شرکت فنرسازي زر گلپایگان گروه ب ) منتهی به سال مالی 1400/29/12 1400/11/09
145 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/10/30 1400/11/04
146 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1400/10/29
147 خزر شرکت فنر سازی زر جزییات هزینه های انرژی 1400/10/12
148 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 1400/10/04
149 خزر شرکت فنر سازی زر افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه) 1400/09/27
150 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به ۱۳۹9/12/۳۰ (اصلاحیه) 1400/09/13
151 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/09/10
152 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية) 1400/09/08
153 خزر شرکت فنر سازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1400/09/04
154 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 1400/09/03
155 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) 1400/08/25
156 خزر شرکت فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1400/08/17
157 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان 1400/08/15
158 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات،تحصیلات،تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 1400/08/13
159 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان 1400/08/11
160 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده) 1400/07/29
161 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کلی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/07/25
162 خزر شرکت فنرسازی زر معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت و معرفی مدیرعامل 1400/05/24
163 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/05/23
164 خزر شرکت فنرسازی زر افشای با اهمیت اطلاعات(دریافت مجوز بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات-گروه الف )منتهی به 1400/12/29 1400/05/20
165 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه 1400/05/17
166 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 1400/05/09
167 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی دوره دوازده ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/06
168 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
169 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
170 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
171 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
172 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت-(دریافت مجوز تغیر بیش از 10 درصد در نرخ فروش و ارائه خدمات-گروه الف)منتهی به 1399/12/30 1399/05/12
173 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده) 1399/04/30
174 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1398/11/07
175 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
176 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) 1398/11/01
177 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/30