اطلاعیه های سهام

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر فنرسازی زر توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات 1402/08/01
2 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه) 1402/08/01
3 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) 1402/07/30
4 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (اصلاحیه) 1402/07/29
5 خزر فنرسازی زر افشا اطلاعات با اهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف ) منتهی به سال مالی 1402/12/29 1402/07/29
6 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره 1402/07/19
7 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ محصولات در قالب الحاقیه با شرکت هم گروه- گروه ب 1402/07/09
8 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ فروش محصولات در قالب الحاقیه- گروه ب 1402/07/09
9 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 1402/07/05
10 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31 1402/06/07
11 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1402/05/19
12 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31(اصلاحیه) 1402/05/19
13 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - قرارداد با شرکت خارج از گروه سایپا- گروه ب 1402/05/18
14 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1402/05/18
15 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 1402/05/04
16 خزر فنر سازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/04/31
17 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1402/12/29 1402/04/31
18 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) 1402/04/29
19 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(اصلاحیه) 1402/04/28
20 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/19
21 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/18
22 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحویل زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/17
23 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1402/04/06
24 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 1402/04/06
25 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1402/03/31 1402/04/06
26 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 1402/04/04
27 خزر فنرسازی زر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1402/04/03
28 خزر فنرسازی زر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 1402/04/03
29 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره سال 1401 (اصلاحیه) 1402/04/01
30 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) 1402/03/23
31 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/03/22
32 خزر فنرسازی زر تغییر نشانی 1402/03/21
33 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
34 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
35 خزر فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی در تاریخ 1401/12/29 1402/03/21
36 خزر فنرسازی زر زمان بندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1402/03/21
37 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 (اصلاحیه) 1402/03/20
38 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی شرکت فنرسازی زر گلپایگان منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) 1402/03/16
39 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص صورتهای مالی منتشر شده 1402/03/10
40 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت (انعقاد قرارداد مهم) 1402/03/07
41 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهیانه دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 1402/03/07
42 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فنرسازی زر سیستان (حسابرسی شده) 1402/03/06
43 خزر فنرسازی زر صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) 1402/02/30
44 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ا ماهه منتهی به 1402/01/31 1402/02/25
45 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره (اصلاحیه) 1402/02/12
46 خزر فنرسازی زر درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 1402/02/12
47 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه فروردین 1402 1402/02/09
48 خزر فنرسازی زر اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1402/01/30
49 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره 1402/01/30
50 خزر فنرسازی زر ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی 1402/01/28
51 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/12/28
52 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 1401/12/28
53 خزر فنرسازی زر دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات 1401/12/23
54 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - اخذ سند مالکیت شرکت فنرسازی زر سیستان 1401/12/23
55 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/12/21
56 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 1401/12/14
57 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 1401/12/07
58 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/03
59 خزر فنرسازی زر مدارک و مستندات افزایش سرمایه 1401/12/02
60 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/11/19
61 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/11/12
62 خزر فنرسازی زر انعقاد قرارداد مهم - گروه الف 1401/11/12
63 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1401/11/09
64 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه) 1401/11/09
65 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر (اصلاحیه) 1401/11/09
66 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/11/09
67 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/10/30 1401/11/05
68 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر (اصلاحیه) 1401/11/05
69 خزر فنرسازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/11/05
70 خزر فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فنرسازي زر 1401/10/29
71 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30(اصلاحیه) 1401/10/29
72 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) 1401/10/29
73 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 1401/10/28
74 خزر فنرسازی زر معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/10/27
75 خزر فنرسازی زر تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف(اصلاحیه) 1401/10/18
76 خزر فنرسازی زر تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم - گروه الف 1401/10/14
77 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 1401/10/07
78 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - معامله با شرکت همگروه- گروه ب 1401/09/26
79 خزر فنرسازی زر انعقاد قرارداد مهم - گروه الف 1401/09/23
80 خزر فنرسازی زر ساير اطلاعات بااهميت - اخذ نشان دانش بنیان- گروه ب 1401/09/23
81 خزر فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت - (افشای اطلاعات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب ) منتهی به سال مالی 1401/12/29 1401/09/13
82 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) 1401/09/08
83 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/08/30 1401/09/05
84 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان 1401/08/24
85 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/08/24
86 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/23
87 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان 1401/08/23
88 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (اصلاحیه) 1401/08/22
89 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 1401/08/07
90 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1401/08/07
91 خزر فنرسازی زر اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) 1401/07/30
92 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 (اصلاحیه) 1401/07/27
93 خزر فنرسازی زر اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 1401/07/16
94 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 1401/07/09
95 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 1401/06/07
96 خزر فنرسازی زر معرفی / تغییر در ترکیب هیئت مدیره /مدیرعامل 1401/06/03
97 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در اعضای هیئت مدیره (اصلاحیه) 1401/05/26
98 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1401/05/10
99 خزر فنرسازی زر اطلاعیه و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) (اطلاعیه) 1401/05/09
100 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 1401/05/09
101 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 (اطلاعیه) 1401/04/28
102 خزر فنرسازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/04/25
103 خزر فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه ، سال مالی 1400 1401/04/22
104 خزر فنرسازی زر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 1401/04/12
105 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) 1401/03/18
106 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/18
107 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
108 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
109 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت -(انعقاد قرارداد مهم -گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1401/03/16
110 خزر شرکت فنرسازی زر زمانبدی پرداخت سود دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/03/16
111 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) 1401/03/12
112 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت زر گلپایگان) 1401/03/11
113 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1400/12/29 1401/03/10
114 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیتهای ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1401/02/31 1401/03/08
115 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابری و واحد حسابرسی داخلی 1401/03/08
116 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1401/02/31
117 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی ثبت افزایش سرمایه 1401/02/28
118 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 1401/02/07
119 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (اصلاحیه) 1401/01/29
120 خزر شرکت فنر سازی زر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 12ماه منتهی به 1401/12/29 1401/01/22
121 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماههانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/27
122 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/26
123 خزر شرکت فنر سازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/12/25
124 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات (بااهميت - دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/12/29 1400/12/25
125 خزر شرکت فنر سازی زر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
126 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/03
127 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1400/11/19
128 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/11/14
129 خزر شرکت فنر سازی زر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1400/11/13
130 خزر شرکت فنر سازی زر افشای اطلاعات بااهميت - (سایر اطلاعات با اهميت - انتقال سند مالکیت زمین شرکت فنرسازي زر گلپایگان گروه ب ) منتهی به سال مالی 1400/29/12 1400/11/09
131 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/10/30 1400/11/04
132 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) 1400/10/29
133 خزر شرکت فنر سازی زر جزییات هزینه های انرژی 1400/10/12
134 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 1400/10/04
135 خزر شرکت فنر سازی زر افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه) 1400/09/27
136 خزر شرکت فنر سازی زر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به ۱۳۹9/12/۳۰ (اصلاحیه) 1400/09/13
137 خزر شرکت فنر سازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1400/09/10
138 خزر شرکت فنر سازی زر اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية) 1400/09/08
139 خزر شرکت فنر سازی زر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1400/09/04
140 خزر شرکت فنر سازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 1400/09/03
141 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) 1400/08/25
142 خزر شرکت فنرسازی زر پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 1400/08/17
143 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان 1400/08/15
144 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات،تحصیلات،تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 1400/08/13
145 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان 1400/08/11
146 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده) 1400/07/29
147 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کلی کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/07/25
148 خزر شرکت فنرسازی زر معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت و معرفی مدیرعامل 1400/05/24
149 خزر شرکت فنرسازی زر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره دوازده ماهه منتهی به 1400/12/29 1400/05/23
150 خزر شرکت فنرسازی زر افشای با اهمیت اطلاعات(دریافت مجوز بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات-گروه الف )منتهی به 1400/12/29 1400/05/20
151 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه 1400/05/17
152 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 1400/05/09
153 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی دوره دوازده ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/06
154 خزر شرکت فنرسازی زر صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
155 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/04/05
156 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
157 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
158 خزر شرکت فنرسازی زر افشای اطلاعات با اهمیت-(دریافت مجوز تغیر بیش از 10 درصد در نرخ فروش و ارائه خدمات-گروه الف)منتهی به 1399/12/30 1399/05/12
159 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده) 1399/04/30
160 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1398/11/07
161 خزر شرکت فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
162 خزر شرکت فنرسازی زر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) 1398/11/01
163 خزر شرکت فنرسازی زر اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) 1398/10/30