گواهینامه ها
/کیفیت/گواهینامه ها
دريافت گواهينامه تعهد به تعالي سازماني از دبيرخانه جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در سال 1386 ، دریافت گواهی اهتمام به کیفیت از اولین دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو در سال 1393 و گواهی اشتهار به کیفیت یک ستاره در دومین دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو، از ديگر تلاشهاي شركت و كاركنان آن در جهت دستيابي به گامهاي بلندتر و موفقيتهاي بيشتر است. در راسـتاي تعهـد مديريت نسـبت به جامعه، جاري سازي و استقرار استانداردهايISO 14001 , OHSAS 18001 در برنامه هاي سال 1386 سازمان قرار گرفت و در بهمن ماه سال 1386 شركت زر موفق به اخذ استاندارد فوق گرديد و مجددا در سالهاي 1389 و 1392 اين استانداردها را تمديد نمود. شركت در سال 1388 بعنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران انتخاب گرديد.صفحه از 1 موارد در هر صفحه: