انواع فنر تخت
/انواع فنر تخت/فنرهای لینک

فنرهای لینک

نوع دیگری از سیستم تعلیق مورد استفاده در برخی خودروهای باری سنگین و یا تریلهای سیستم تعلیق بادی می باشد که غالبا ً جهت اتصال فنرهای بادی به محور این خودروها و یا تریلها از نوع خاصی فنر به نام فنر لینک مانند آنچه در عکس نشان داده شده استفاده می گردد . این فنرها همانند فنرهای پارابولیک دارای تغییر ضخامت در طول لایه هایشان بوده و بعضاً جهت اتصال فنر بادی به شاسی در قسمت اتصال دارای خمیدگی می باشند . (حالت Z شکل )