اتصالات خطوط ریلی
/اتصالات خطوط ریلی/پیچ تراورس بتنی

پیچ تراورس بتنی

پیچی مخصوص با شکلی خاص ( مطابق شکل ) که جهت اتصال پابند ریل به اسلب بتنی مورد استفاده قرار می گیرد .