بازدید آقای دکتر الوند مدیرعامل گروه فنر سازی زر از شرکت فنرسازی زر گلپایگان

حضور جناب آقای دکتر فرشید الوند مدیرعامل محترم گروه فنرسازی زر و اعضای هئیت همراه در شرکت فنرسازی زر گلپایگان و بازدید از خط تولید و دیدار با کارکنان آن مجموعه محترم