بازدید هیئت سایپا ونزوئلا از شرکت فنر سازی زر

بازدید هیئت سایپا ونزوئلا از شرکت فنر سازی زر