برگزاری مانور اطفاء حریق در شرکت فنرسازی زر 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت فنرسازی زر؛ با توجه به لزوم ایجاد تمهیدات ایمنی برای آمادگی در مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث غیر مترقبه در شرکت فنرسازی زر و در راستای ارتقای آمادگی و آموزش کارکنان، در روز چهارشنبه مورخ 21/2/1401 مانور اطفاء حریق به منظور سنجش توان عملیاتی کارکنان آموزش دیده در محوطه شرکت زر انجام شد. همچنین حسب دستور دکتر فرشید الوند مدیر عامل گروه فنرسازی زر مقرر گردید اینگونه از مانورها بطور سالانه و ادواری در دستور کار واحد حراست و منابع انسانی در گروه زر قرار گیرد. شایان ذکر است که این مانور با هدف افزایش آگاهی کارکنان در مقابله با آتش سوزی، ایجاد فرهنگ ایمنی در برابر حوادث و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر آتش سوزی برگزار گردید.