برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنرسازی زر

مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنر سازی زر در روز شنبه مورخ 28 خرداد سال 1401 با حضور اکثریت سهامداران برگزار گردید.