حضور جناب آقای دکتر میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه شرکت فنرسازی زر

حضور جناب آقای دکتر میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه زر و دیدار با آقای دکتر نیک نام