حضور جناب آقای مهندس مرتضوی مدیرکل واگن های راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه گروه فنرسازی زر