حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر تبریز

حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر تبریز در مورخ ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ همزمان با نمایشگاه خودروی شهر مشهد.