حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر مشهد

حضور گروه فنرسازی زر در نمایشگاه قطعات خودرو شهر مشهد در مورخ ۹ الی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ همزمان با نمایشگاه خودروی شهر تبریز.