حضور گروه فنر سازی زر در هجدهمین نمایشگاه قطعات لوازم ومجموعه های خودرو تهران

گروه فنرسازی زر مقدم بازدید کنندگان عزیز را به هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو در مورخ 22 الی 25 مرداد ماه سال 1402 در محل نمایشگاه های بین‌المللی شهر تهران در سالن 9-8 گرامی می دارد.