مراسم تودیع و تجلیل از جناب آقای مهندس امیر حسین علیزاده

مراسم تودیع و تجلیل از آقای مهندس علیزاده معاون سابق اجرایی شرکت فنر سازی زر