مراسم روز زن

برگزاری مراسم روز زن در شرکت فنر سازی زر