مراسم معارفه جناب آقای دکتر الوند بعنوان سرپرست شرکت فنر سازی زر

برگزاری مراسم معارفه جناب آقای دکتر الوند بعنوان سرپرست شرکت فنر سازی زر با حضور جناب آقای دکتر عظیمی رئیس محترم هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا