مراسم معرفی جناب آقای شهرام طاهری سرپرست معاونت مالی و اقتصادی

مراسم معرفی جناب آقای شهرام طاهری سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فنر سازی زر